Verkenning van seksuele oriëntasie en intiemepaargeweld