Immer so geringe vertraging verbeter besluitneming akkuraatheid